Brīvības iela 24.04.2019.

Nekustamais īpašums

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

Aicinām iedzīvotājus uzdot sev interesējošus jautājumus Ogres pilsētas pašvaldībai. Savas kompetences ietvaros pašvaldības speciālisti sagatavos atbildes un publicēs portālā www.ogresnovads.lv

 

Gadījumā, ja iedzīvotājs nevēlas, lai jautājums tiktu publiskots, norādot savu e-pastu, atbilde tiks nosūtīta elektroniski.

 

Uzdot jautājumu

Jautājums (22.05.2016.)

Labdien, es vēlos uzzināt vai ir iespēja īrēt pašvalībai piederošus dzīvokļus, varbūt ir iespēja tos īrēt ar izpirkuma tiesībām?

Atbild Ogres novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa (1.06.2016.)

Ogres novada pašvaldība izīrē dzīvokļus saskaņā ar 15.07.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Pašvaldības īpašumā esošie dzīvokļi tiek izīrēti tikai tām ģimenēm (personām), kuras ir reģistrētas Ogres novada pašvaldības dzīvokļu palīdzības reģistrā (tā dēvētajā dzīvokļu rindā). Šobrīd uz pašvaldības palīdzību gaida vairāki desmiti ģimeņu.

 

Jautājums (28.02.2016.)

 

Vēlos uzzināt kādas ir iespējas tikt pie mazdārziņa (pašvaldības). Der arī Ogresgalā? Cik maksā noma no pašvaldības?
(Paši esam Ogres iedzīvotāji, attiecīgi arī esam deklarēti Ogrē, ja tam ir nozīme) Paldies.

 

Atbild Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs Guntis Graudiņš (2.05.2016.)

Iznomājamos mazdārziņus Ogrē un Ogresgalā skatīt šeit:

http://www.ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/ipasumi/zemesgabalu_noma/?page=0&doc=25940

Papildu informācijai lūdzam sazināties ar Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas zemes ierīcības inženieri Veroniku Patmalnieci pa tālruni 65071178.

 

Jautājums (22.09.2015.)

Kādi ir Ogres novovada pašvaldības noteikumi par zāles kopšanu,ja īpašums atrodās Ogres novada Ciemupē un īpašumam ir Lauksaimniecības zemes status ? Nekādi pabalsti zemes kopšanai netiek saņemti .

Atbild Ogres novada pašvaldības Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas vadītājs Guntis Graudiņš (23.09.2015.)

Ogres novada pašvaldības saistošie noteikumi "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā" nosaka kārtību, kādā tiek uzturēts nekustamais īpašums un tam piegulošā teritorija.

Jautājums (2.09.2015.)

Mūsu un kaimiņu īpašumus pa vidu (īpašumi katrs savā pusē) sadala servitūta ceļš. Kaimiņa pusē ir notekgrāvis, kas pa caurteku nonāk mūsu puses grāvī un tālāk aizplūst uz Valsts Mežu grāvjiem.
Kaimiņa puses grāvis ir gadiem atstāts novārtā un ir aizaudzis ar krūmiem un kokiem. Ik pa laikam kāds kaimiņu pārstāvis atsevišķu koku nozāģē, savāc koksni un zarus visus samet grāvī. Grāvis līdz ar to nefunkcionē un ceļam tiek nevajadzīgs papildus mitrums un tas bojājas.
Pašvaldības Policija to netraktē kā īpašuma bojājāšanu. Kaimiņš nav izteicis nekādu vēlmi novērst šo situāciju.
Kaimiņa zeme nav pieteikta un netiks pieteikta LAD maksājumiem.

Vai pašvaldībai ir kādi mehānismi, kā likt mūsu kaimiņam izbeigt minētās darbības un sakārtot īpašumu?

Atbild Ogres novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas meliorācijas inženiere Liene Zīliņa (8.09.2015.)

 

Atbildot uz Jūsu elektroniskā pasta vēstuli š.g. 4.septembrī veicām apsekošanu Jūsu minētajā īpašumā. Informējam, ka apsekošanas rezultātā  apstiprinājās Jūsu vēstulē minētie fakti, ka tiek cirsti grāvī augošie koki un to zari tiek pamesti turpat grāvī, apgrūtinot ūdens noteci. Apsekojumā kopumā tika novēroti vairāki meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpumi, kas attiecas arī uz Jūsu īpašumā esošo ūdensnoteku:
1.       ūdensnotekas gultnē un nogāzēs atrodas koki, koku un krūmu atvases, kas traucē ūdens plūsmai gultnē;
2.       caurteka  zem servitūta ceļa  ir piesērējusi un pilnībā nepilda savas funkcijas.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.306(02.05.2012.) „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemē” aizsargjosla koplietošanas meliorācijas būvēm (ūdensnotekai) lauksaimniecībā izmantojamās zemēs tiek noteikta  10 metru attālumā no ūdensnotekas krotes ūdensnotekas abās pusēs. Savukārt, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.309 (02.05.2012.) “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” koku ciršanu ekspluatācijas aizsargjoslās ap meliorācijas būvēm var veikt bez vietējās pašvaldības atļaujas koku ciršanai.
Komentējot Jūsu vēstulē izteikto viedokli par ceļa bojāšanos mitruma iespaidā, darām zināmu, ka atbilstoši Civillikuma 1151.pantam - ja servitūta izlietošanai vajadzīgs uzturēt un izlabot kalpojošo lietu, tad tas jādara servitūta izlietotājam. Līdz ar to jautājumu par ceļa un tam pieguļošā grāvja uzturēšanu kopīgi jārisina īpašniekiem, kuri minēto ceļu izmanto.
Vēršam uzmanību, ka saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu (230.6 pants), administratīvo pārkāpumu lietas par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu  izskata Lauku atbalsta dienests.

 

Jautājums (28.04.2015.)

Ja starp zemes īpašumiem jau atrodas sarūsējis stiepļu žogs, bet kaimiņš vēlas izbūvēt jaunu žogu, kam jāsedz izmaksas? Es piekrītu tikai vecā žoga remontam? Vecā žoga augstums ap 80 cm, jānomaina gala stabi.

Atbild Ogres novada pašvaldības būvvaldes būvinspektors Raitis Gultnieks (5.06.2015.)

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 21.06.2012. saistošajiem noteikumu Nr. 16/2012 “Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – Apbūves noteikumi) 88.punktu - Gar ielu, ceļu vai laukumu drīkst ierīkot stiepļu pinuma žogu 1,6 m augstumā, .. bet uz robežas ar citu zemes gabalu atļauts būvēt līdz 1,8 m augstu stiepļu pinuma žogu vai dzīvžogu. Cita veida žogu būvniecībai izstrādājama skice, kas saskaņojama būvvaldē.'

Savukārt, Apbūves noteikumu 90.punkts nosaka: Robežžogi abiem kaimiņiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet, ja viņi nevar vienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemes vienības uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt viena veida. Ja kaimiņi par žogu veidu un augstumu nevar vienoties, pašvaldības dome apspriež abu priekšlikumus un izlemj kādu žogu būvēt. Šis pašvaldības domes lēmums ir saistošs abiem kaimiņiem. Gadījumos, ja uz robežas ir ēkas, kaimiņiem uz pusēm jāizbūvē un jāuztur robežžogs uz neapbūvētajām robežas daļām.

Jautājums (27.03.2015.)

Kāds normatīvais akts regulē autotransporta caurlaižu izsniegšanas kārtību autotransporta novietošanai pie daudzdzīvokļu mājas, kurā man pieder dzīvoklis? Ja šāds normatīvais akts nepastāv, tad uz kāda normatīvā akta pamata mājas vecākā izsniedz caurlaides un par tām pieprasa samaksu?

Atbild Gundega Deģe, Ogres novada p/a „Ogres namsaimnieks” sabiedrisko attiecību  speciāliste (31.03.2015.)

Nav instrukcijas, kas nosaka kārtību par to, kam izsniegt caurlaides auto turēšanai, to nosaka paši dzīvokļu īpašnieki, sasaucot sapulci un nosakot to protokolā. Ir māju vecākie, kuri izdrukā caurlaides, pērk papīru, ielaminē, tas rada izmaksas, tad par to prasa naudu, bet tā atkal ir mājas iekšējā lieta. P/a „Ogres namsaimnieks” nenosaka nekādu cenu.

Neskaidrību gadījumā lūdzu zvanīt uz p/a "Ogres namsaimnieks" klientu servisa centru pa tālruni 650 49114.

Jautājums (27.1.2015.)

2014.gada rudenī iegādājos dzīvojamo māju Ogrē, Lakstīgalu ielā 4. Sakiet, lūdzu, vai ir iespējams uzzināt, kādas pilsētas komunikācijas uz šo adresi ir pieejamas (gāze, pilsētas ūdensvads, pilsētas kanalizācija)? Ja tās nav pieejamas, vai varbūt pilsētas plānos tuvākajos gados ir paredzēts kādu no tām nodrošināt minētajā ielā? Jo īpaši mani interesē pilsētas kanalizācija, lai varētu atbilstoši plānot uzlabošanas darbus manā īpašumā. Papildus jautājums - vai veicot kanalizācijas akas rekonstrukciju (betona grodu nomaiņa uz plastikāta tilpni) ir nepieciešami kādi saskaņojumi no pilsētas attiecīgajām institūcijām?

Atbild Gundega Deģe, Ogres novada p/a „Ogres namsaimnieks” sabiedrisko attiecību  speciāliste (28.1.2015.)

Lakstīgalu ielā ir ūdensvads un gāzesvads.

Tuvākā kanalizācija – Dārza ielā (~100 m no Jūsu mājas caur zemes gabalu Dārza iela 39).

Perspektīvā paredzēta kanalizācijas izbūve Lakstīgalu ielā, bet konkrētu plānu (ar termiņiem un finansējumu) pagaidām nav.

Lai pieslēgtos ūdensvadam (un kanalizācijai, jā uzskatīsiet to par vajadzīgo un varēsiet vienoties ar kaimiņiem no Dārza iela 39) vispirms jāsaņem no mums tehniskie noteikumi.

Lūdzu sazinieties ar mums info@ogresnamsaimnieks.lv

Jautājums (12.09.2014.)

Drīz iegādāšos zemes gabalu Ogres novada Taurupes pagastā, uz doto brīdi kārtoju zemes grāmatu. Vēlos noskaidrot, ja man pieder tikai zeme ar veciem mājas pamatiem un sadzīves atkritumus es neradīšu, jo tur nedzīvošu vai likums nosaka, ka man jāslēdz atkritumu apsaimniekošanas līgums par sadzīves atkritumu savākšanu?

Atbild Ogres novada pašvaldības komunālā nodaļa (15.09.2014.)

Atkritumu apsaimniekošanu regulē saistošie noteikumi Nr.14/2012 "Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā".
Jūsu situācija atbilst punktam 11.5.5 - Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi pārējos nekustamajos īpašumus – pēc nepieciešamības.  Attiecīgi saskaņā ar tiem ir arī jādarbojas.


Jums vajadzētu painteresēties Taurupes pagasta pārvaldē, kuras firmas nodrošina sadzīves atkritumu savākšanu pagastā.

Jautājums (27.06.2014.)


1) Vai Ogrei būs sava estrāde?


2) Vai tiks atkārtoti izskatīta privatizācijas lieta, lai atklātu ļaunprātīgu kaitniecību, bezdarbību vai savtīgumu? Ņemot vērā, ka SIA "Ogres estrāde" un tās tiesību un saistību pārņēmēja – SIA "Baltijas Izklaides Centrs" –  dome 2006.gada 26.janvārī, atklāti balsojot «par» – 12 balsis (Edvīns Bartkevičs, Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Georgs Gutplecs, Ludvigs Tribockis, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Jānis Latišs, Ilga Vecziediņa, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš un Vita Pūķe), "pret" – nav, atturas – Arvis Auziņš, nolēma Ogres estrādi kopā ar būvēm un 69 701 kvadrātmetru zemes nodot privatizācijai.

Atbild Ogres novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa (09.07.2014.)
 

Domes sēdē 10.jūlijā deputāti izskatīs jautājumu par sadarbības līgumu ar Ogres estrādes īpašnieku - SIA „BVL Ogre” par  kultūras pasākumu organizēšanu Ogres estrādē. Šovasar pašvaldība plāno rīkot trīs kultūras pasākumus Ogres estrādē, attiecīgi paredzot pašvaldības budžetā finansējumu šo pasākumu norises nodrošināšanai.

Lemt par kaitniecību, bezatbildību vai savtīgumu, nododot privatizācijai estrādi, ir tiesībsargājošo institūciju kompetencē.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?