Lokālplānojuma zemes vienībai Madlienas pagastā un Vides pārskata publiskā apspriešana

Drukāt
Sākumlapa > Kultūra > Notikumu kalendārs
Notikums :Lokālplānojuma zemes vienībai Madlienas pagastā un Vides pārskata publiskā apspriešana
Veids :dažādi
Vieta :Madlienas kultūras un jaunrades centrs "O divi" ,
Laiks :11.06.2020., plkst. 17:00

Apraksts


Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2020.gada 14.maija lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu” 2.0.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu (turpmāk – Lokālplānojums) 2.0.redakcija un Vides pārskats.
 
Publiskā apspriešana norisināsies no 2020.gada 28.maija līdz 25.jūnijam. Sanāksme par Lokālplānojuma 2.0.redakcijas risinājumiem un Vides pārskatu notiks 2020.gada 11.jūnijā. 17.00 Madlienas pagasta Kultūras namā (Odivi zālē), Madlienas pag., Ogres nov. Šajā sanāksmē piedalīsies lokālplānojuma autors SIA “Reģionālie projekti”.
 
Gadījumā, ja valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid-19 izplatību tiek pagarināta, publiskās apspriešanas termiņš var tikt pagarināts, kā arī var tikt  pārcelta sanāksme (informācija tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē).   Nolūkā operatīvi informēt interesentus par iespējamām izmaiņām, pašvaldība lūdz pieteikties dalībai minētajā sanāksme pa tālr. Nr. 65071160 vai e-pastu ogredome@ogresnovads.lv, norādot sava tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
 
2020.gada 4.jūnijā plkst. 18.00-19.00 Pašvaldības tīmekļa vietnē videotiešsaistē interesenti tiks iepazīstināti ar Lokālplānojuma risinājumiem un Vides pārskatu, nodrošinot iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes tiešsaistē.

Sīkāka informācija: https://www.ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=239796