E - Pakalpojumi

Drukāt
Sākumlapa > Pakalpojumi

E-Iesniegumi

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai ar Ogres novada pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:


Ja dokuments tiek sagatavots brīvā formā, tas ir jānoformulē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.473 un jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu.

Pašvaldība vienas darbadienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Pamācību, kā oficiāli sazināties ar pašvaldību skatīt šeit .

Valsts un pašvaldību e-pakalpojumi aprakstīti www.latvija.lv

Atbildīgais
Pakalpojums
Nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma apraksts
Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
www.latvija.lv
Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana www.latvija.lv
Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
www.latvija.lv
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

www.latvija.lv
Dzimšanas reģistrācija www.latvija.lv
Laulību reģistrācija www.latvija.lv
Miršanas reģistrācija www.latvija.lv
Vārda, uzvārda ieraksta maiņa www.latvija.lv
Tautības ieraksta maiņa www.latvija.lv
Kanceleja Dzīvesvietas deklarēšana
Dzīvesvietas deklarācija
www.latvija.lv
Izziņa par deklarēto dzīvesvietu Izziņa par deklarēto dzīves vietu www.latvija.lv
Ogres novada dzīvokļu komisija Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana Iesniegums www.latvija.lv
Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana (ziņu anulēšana vairākām personām) Iesniegums www.latvija.lv
Dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšana Iesniegums
Sociālā dzīvokļa īres tiesību atjaunošana Iesniegums
Izglītības pārvalde Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
Veidlapa izglītības iestādes informācijai par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
www.latvija.lv
Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licence www.latvija.lv
Uzņemšana izglītības iestādē vai grupā www.latvija.lv
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi

Iesniegums bērna reģistrēšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

www.latvija.lv
Juridiskā nodaļa
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”
15.punkta prasībām.
www.latvija.lv
Publisko pasākumu organizēšana
Iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. panta prasībām
www.latvija.lv
Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punkta prasībām.
www.latvija.lv
Būvniecības ieceres dokumentācijas, ar to saistīto dokumentu un būvvaldes izziņu pieprasījumu iesniegšana elektroniskā formātā Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
Dokumentu iesniegšana BIS
Ar būvniecību saistītu lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu iesniegšana, izmantojot pakalpojumu “www.latvija.lv” www.latvija.lv
Reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana
Iesniegums
Koku/krūmu ciršanas atļaujas saņemšana atbilstoši Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.8/2013 “Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi” prasībām Iesniegums
Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļa
Zemes vienībai (ēkai, telpu grupai) adreses piešķiršana (maiņa, anulēšana) Iesniegums www.latvija.lv
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām Iesniegums www.latvija.lv
Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu Iesniegums www.latvija.lv
Darba uzdevuma (nosacījumu) sagatavošana, izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei Iesniegums brīvā formā www.latvija.lv
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana Iesniegums brīvā formā www.latvija.lv
Izziņa par adresēm Iesniegums brīvā formā
Lēmums par adreses noteikšanu, apvienojot blakus esošās zemes vienības Iesniegums brīvā formā
Nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšana (maiņa) Iesniegums brīvā formā
Nekustamā īpašuma nodokļu atlaide Iesniegums www.latvija.lv
Izziņas saņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda neesamību www.latvija.lv
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma saņemšana e-pastā www.latvija.lv
Neapbūvēta zemesgabala (personiskām palīgsaimniecībām un sakņu (ģimenes) dārziem) iznomāšana

Iesniegums

Datorsistēmu un datortīklu administrators Publiski pieejams interneta punkts www.latvija.lv

PA „Ogres namsaimnieks” struktūrvienība „Neptūns”

Publiskais peldbaseins
www.latvija.lv
Sociālais dienests
Trūcīgas vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršana
Veidlapa
www.latvija.lv
Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Veidlapa www.latvija.lv
Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm) Veidlapa www.latvija.lv

Pabalsts dzīvokļa parāda segšanai

Veidlapa www.latvija.lv
Pabalsts veselības aprūpei Veidlapa
www.latvija.lv
Pabalsts noteikumos neminētiem mērķiem Veidlapa www.latvija.lv
Pabalsts krīzes situācijā Veidlapa www.latvija.lv
Pabalsts zīdaiņu pārtikas iegādei Veidlapa www.latvija.lv
Ēdināšanas pabalsts Veidlapa www.latvija.lv
Brīvpusdienas - pašizolācijā/karantīnā skolēnam Veidlapa
Pabalsts individuālo macību līdzekļu un piederumu iegādei Veidlapa www.latvija.lv
Vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu Veidlapa
www.latvija.lv
Pabalsts hemodialīzes procedūru saņemšanai Veidlapa www.latvija.lv
Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas vietas Veidlapa
www.latvija.lv
Apbedīšanas pabalsts Veidlapa
www.latvija.lv
Braukšanas atvieglojumi sabiedriskajā transportā
www.latvija.lv
Pabalsts audžuģimenēm Veidlapa www.latvija.lv
Sociālās garantijas bērnam bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas www.latvija.lv
Ģimenes atbalsts dienas centra pakalpojums
www.latvija.lv
Dienas centrs “Saime”
www.latvija.lv
Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem www.latvija.lv
Asistenta pakalpojums pašvaldībā
www.latvija.lv
Profilakses punkts
www.latvija.lv
Sociālā aprūpe dzīvesvietā
Veidlapa www.latvija.lv
Sociālā aprūpe institūcijā
www.latvija.lv
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām
www.latvija.lv
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām pilngadīgām personām www.latvija.lv
No valsts budžeta finansēti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
www.latvija.lv
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Iesniegums fiziskām personām

Iesniegums juridiskām personām