Pilsetas_svetki 2014 8 Pilsetas svetki 2014 Struklaka

Drukāt

12.01.2012 07:50

Atbildīgais
Pakalpojums
Nepieciešamās veidlapas
Pakalpojuma apraksts
Dzimtsarakstu nodaļa
Atkārtotu ģerboņa apliecību, izrakstu no reģistriem un izziņu izsniegšana
 
 
Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu labošana, papildināšana, anulēšana un atjaunošana

 
  Dzimšanas reģistrācija   www.latvija.lv
  Laulību reģistrācija   www.latvija.lv
  Miršanas reģistrācija   www.latvija.lv
  Vārda, uzvārda ieraksta  maiņa   www.latvija.lv
  Tautības ieraksta maiņa   www.latvija.lv
       
Izglītības un sporta pārvalde Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās Vecāku iesniegums pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
Veidlapa izglītības iestādes informācijai par izglītojamo, kurš tiek pieteikts pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai.
www.latvija.lv
  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licence   www.latvija.lv
       
Juridiskā nodaļa
Atļauja tirdzniecībai publiskās vietās
 
 Publisko pasākumu organizēšana
Iesniegums atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 6. panta prasībām 
 
 
 Tirdzniecības organizēšana publiskās vietās
Iesniegums atbilstoši MK 12.05.2010. noteikumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 19.punkta prasībām.
       
Būvvalde
Detālplānojuma izstrāde
   
  Adreses piešķiršana   www.latvija.lv
  Atteikums no pirmpirkuma tiesībām Iesniegums www.latvija.lv
  Atļauja nepilsoņiem iegādātes nekustamo īpašumu Iesniegums www.latvija.lv
  Būvatļaujas izsniegšana vai pārreģistrācija    
   
Būvvaldes izziņas izsniegšana jaunbūvju ierakstīšanai Zemesgrāmatā
Iesniegums par jaunbūves ierakstīšanu zemes grāmatā www.latvija.lv
   
Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta izsniegšana
   
  Lēmums par detālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu un pašvaldības saistošo noteikumu apstiprināšanu    
  Darba uzdevuma (nosacījumu) sagatavošana, izsniegšana zemes ierīcības projekta izstrādei    www.latvija.lv
  Zemes ierīcības projekta apstiprināšana   www.latvija.lv
  Reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošana

Iesniegums- izkārtnes

Iesniegums- reklāmas

 
       
       
    Būvniecības ieceres saskaņojuma lapa  
       
Datorsistēmu un datortīklu administrators Publiski pieejams interneta punkts   www.latvija.lv
       
P/A „Dziednīca”
Publiskais peldbaseins
 
 
 
 
 
Sociālais dienests
Sociālā aprūpe, silto pusdienu piegāde mājās
 
 
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar intelektuālās attīstības traucējumiem un psihiskām saslimšanām
 
 
Sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem
 
  Sociālais darbs ar ģimenēm un bērniem   www.latvija.lv
 
Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušajiem bērniem
 
 
Sociālā aprūpe
 
  Izziņa par trūcīgas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu   www.latvija.lv
  Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no soda izciešanas vietas   www.latvija.lv
  Pabalsts audžuģimenēm   www.latvija.lv
  Pabalsts bērnu ēdināšanai pirmsskolas un vispārizglītojošās izglītības iestādēs   www.latvija.lv
  Apbedīšanas pabalsts   www.latvija.lv
  Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm)   www.latvija.lv
  Izziņa par maznodrošinātās personas (ģimenes) statusa piešķiršanu   www.latvija.lv
  Pabalsts neparedzētiem gadījumiem   www.latvija.lv
  Pabalsts mācību līdzekļu iegādei   www.latvija.lv
  Pabalsts ārkārtas situācijā   www.latvija.lv
  Pabalsts kurināmā iegādei   www.latvija.lv
  Mācību pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem   www.latvija.lv
  Pamatpabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai   www.latvija.lv
  Uzziņas un konsultācijas sociālajā dienestā   www.latvija.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Aptauja

Vai apmeklēsi Ogres pilsētas svētku pasākumus?

Programma