Brīvības iela 24.04.2019.

Lokālplānojumi

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma z.v. Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2021.gada 18.marta lēmumu “Par lokālplānojuma Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” atļauts uzsākt lokālplānojuma izstrādi Ogres salas centrālajai daļai, Ogrē, Ogres nov.,, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam.
Lasīt vairāk

21.09.2020 10:50

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma z.v. Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu

Atbilstoši Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 17.septembra lēmumam “Par  lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē,  Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” atļauts uzsākt lokālplānojuma zemes vienībai Celtnieku ielā 20A, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 74010060201 (turpmāk – Zemes vienība), lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādi. Lasīt vairāk

21.09.2020 10:50

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma z.v. Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2020.gada 18.jūnija lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” atļauts uzsākt lokālplānojuma zemes vienībai Rīgas ielā 45, Ogrē, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 001 0473, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādi. Lasīt vairāk

01.07.2020 16:12

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma z.v. Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2020.gada 18.jūnija lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” atļauts uzsākt lokālplānojumu zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra apzīmējums 7480 004 0082, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam, izstrādi. Lasīt vairāk

26.06.2020 13:26

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 21. marta lēmumu “Par lokālplānojuma zemes vienībai Blaumaņa iela 14A, Ogrē, Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g., izstrādes uzsākšanu” uzsākta lokālplānojuma zemes vienības Blaumaņa ielā 14A, Ogrē, Ogres nov., izstrāde. Lasīt vairāk

26.03.2019 14:15

Apstiprināti lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumi

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2019.gada 21.februāra lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumu apstiprināšanu” tika apstiprināti grozījumi lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.5/2019 “Grozījumi lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa””. Lasīt vairāk

04.03.2019 09:18

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

2018.gada 18. oktobrī ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām” izstrādes uzsākšanu” (protokola Nr. 16, 15. §) uzsākta lokālplānojuma zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., izstrādes uzsākšana. Lasīt vairāk

23.10.2018 16:29

Apstiprināts lokālplānojums “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām”

2018. gada 19. jūlijā ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr.12, 14.§) apstiprināts lokālplānojums “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām” un saistošie noteikumi Nr.15/2018 “Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”. Lasīt vairāk

09.10.2018 14:14

Pieņemts lēmums par lokālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar 2018. gada 19. jūlija Ogres novada pašvaldības domes lēmumu “Par grozījumu lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.12, 11.§) tiek uzsākta grozījumu izstrāde lokālplānojuma “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” daļai, kas neietilpst lokālplānojuma “Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām” teritorijā.

24.07.2018 14:25

Apstiprināta lokālplānojuma "Lokālplānojums Ogres aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres, Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un tai pieguļošai teritorijai kā teritorijas plānojuma grozījumi" pilnveidotā redakcija

2018.gada 21.jūnijā ar Ogres novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr.9, 53.§), apstiprināta lokālplānojuma "Lokālplānojums Ogres aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres, Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūves un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un tai pieguļošai teritorijai kā teritorijas plānojuma grozījumi" pilnveidotā redakcija un pieņemti saistošie noteikumi Nr.12/2018 "Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Lasīt vairāk

05.07.2018 11:34

Izstrādāts lokālplānojums kā teritorijas plānojuma grozījumi Ogres novadā, Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijām Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūvei un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūvei un tai piegulošai teritorijai

Ogres novada domes ārkārtas sēdē 13.jūlijā tika pieņemts lēmums apstiprināt lokālplānojuma redakciju Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju-Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūves, Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūves un tai pieguļošajai teritorijai un izdot pašvaldības saistošos noteikumus Nr.6/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20.un 30.gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Lasīt vairāk

24.07.2017 16:45

Pieņemts lēmums par lokālpānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldības domes 16.februāra  sēdē, iepazīstoties ar Ogres novada pašvaldības  Centrālās administrācijas Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu pārvaldes nodaļas teritorijas plānotāja Ulda Apiņa ziņojumu, pieņemts lēmums uzsākt lokālplānojuma izstrādi, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu Ogres pilsētas teritorijā, kas ietver nekustamos īpašumus Dzilnas iela, Dzilnas iela 1, Dzilnas iela 2, Zaķu iela 12, Zaķu iela 12A, Zaķu iela 12B, Zaķu iela 16, Meža prospekts 17, kā arī Zaķu ielas un Meža prospekta daļās, pamatojot iespēju šajā teritorijā izvietot jaunu pašvaldības izglītības iestādi - Ogres novada ģimnāziju. Lasīt vairāk

22.02.2017 14:58

Izstrādāts bijušās dārzkopības sabiedrības “Ogre” teritorijas lokālplānojums

Ogres novada domes sēdē 22.maijā tika pieņemts lēmums apstiprināt lokālplānojuma redakciju Ogresgala ciema daļai bijušās dārzkopības sabiedrības “Ogre” teritorijā un izdot saistošos noteikumus 18/2014 “Ogresgala ciema daļas, bijušā dārzkopības sabiedrības “Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā lokālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. Lasīt vairāk

27.05.2014 15:55
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?