Ogre, Brīvības iela, maijs 2018 Strūklaka 2018 Ogres, centrs, 2018, vasara

Attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana Ogres novadā

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

30.12.2011 08:39

 

 

 

Projekta mērķis

Paaugstināt Ogres novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitāti un nodrošināt apvienotā novada teritorijai un normatīvajiem aktiem atbilstošas attīstības plānošanas dokumentāciju, izstrādājot attīstības programmu un teritorijas plānojumu jaunizveidotajam Ogres novadam.

 

Finansējuma avots

Eiropas Sociālais fonds - darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitāte „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”.

 

Projekta budžets

Saskaņā ar apstiprinātā projekta budžetu, projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 24557 Ls.  Eiropas Sociālā fonda finansējums sastāda 100% no kopējām attiecināmajām izmaksām.

 

Iesniedzējs

Ogres novada pašvaldība.

 

Projekta ietvaros īstenojamās darbības

Ogres novada attīstības programmas izstrāde 2011.-2017.gadam, Ogres novada teritorijas plānojuma izstrāde, nākotnes pilsētas spēle „Ogres novada attīstības prioritātes”, kā arī projekta publicitātes nodrošināšana.

 

Līdzšinējās aktivitātes
21.01.2010. Ogres novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par divu attīstības plānošanas dokumentu – Ogres novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un Ogres novada teritorijas plānojuma – izstrādes uzsākšanu. Līdz ar to tika uzsākts darbs pie abu dokumentu sagatavošanas.
 
Attīstības programmas izstrādei tika izveidotas sešas darba grupas (Vide un infrastruktūra, Sociālā labklājība un veselība, Izglītība un sports, Pārvalde, Kultūra, Ekonomika un uzņēmējdarbība), iekļaujot to sastāvā pašvaldības speciālistus, iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus un iedzīvotājus. Tika veikta esošās situācijas apzināšana un analīze un izvirzītas ilgtermiņa prioritātes.
Nolūkā noskaidrot iedzīvotāju vērtējumu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un saņemt ieteikumus darba uzlabošanai, 2010.gada aprīlī attīstības programmas izstrādes ietvaros tika veikta arī iedzīvotāju anketēšana (1187 respondenti), kuras rezultāti tālāk ņemti vērā attīstības programmas sagatavošanā. Pamatojoties uz esošās situācijas analīzes rezultātiem, ir izstrādāta programmas stratēģiskā daļa, nosakot Ogres novada vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus. Ir sagatavots  arī rīcības plāns, kā ietvaros identificētas nepieciešamās rīcības un veikta to sasaiste ar konkrētiem izpildītājiem un finansējumu, kā arī programmas īstenošanas uzraudzības plāns. Izstrādātā programma tika nodota sabiedriskajai apspriešanai (sanāksmes Ogrē, Ogresgalā, Madlienā, Suntažos un Taurupē). Sagatavots arī programmas Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats, kas arī tika nodots sabiedriskajai apspriešanai. Ogres novada attīstības programma 2011.-2017.gadam tika apstiprināta 20.01.2011. Ogres novada domes sēdē, tādejādi nodrošinot novada ilgtspējīgai, sabalansētai un mērķtiecīgai attīstībai ārkārtīgi nepieciešama plānošanas dokumenta esamību.
 
Ogres novada Attīstības programmas izstrādes ietvaros 28.-29.07.2010.Ogrē norisinājās situācijas analīzes un ideju radīšanas spēle „Ogres novada attīstības prioritātes”, kas tika organizēta kopīgi ar Britu padomi un biedrību „Zināšanu un inovācijas sabiedrība” („ZINIS”) un kuras laikā, piedaloties pārstāvjiem no pašvaldības, tās iestādēm, uzņēmumiem, radošajām institūcijām, izglītības iestādēm un sabiedriskajām organizācijām, tika meklēti iespējamie risinājumi novada attīstības problēmām, ierosinātas turpmākās attīstības prioritātes un izvirzītas idejas Ogres tēla veidošanai.
 
Projekta ietvaros arī turpinās 2010.gadā aizsāktais darbs vienota Ogres novada teritorijas plānojuma izstrādē.
 
Uzsākot plānojuma 1.redakcijas sagatavošanu, iedzīvotāji, uzņēmēji un citas ieinteresētās puses tika aicinātas iepazīties ar šobrīd spēkā esošajiem teritoriju plānojumiem un apbūves noteikumiem un iesniegt savus priekšlikumus jaunā teritorijas plānojuma sagatavošanai gan par vēlamajām teritorijas plānojuma un apbūves noteikumu izmaiņām, gan arī izmaiņām savu nekustamo īpašumu izmantošanā. Pēc pašvaldības pasūtījuma Valsts Ģeotelpiskās informācijas aģentūra izstrādājusi novada teritorijas digitālo kartogrāfisko pamatni, kas kalpo par pamatu plānojuma grafiskās daļas izstrādei. Tika izsūtīti paziņojumi likumā noteiktajām valsts institūcijām un inženierkomunikāciju apsaimniekojošajiem dienestiem, kā arī kaimiņu novadiem ar lūgumu sniegt informāciju par saviem priekšlikumiem un nosacījumiem Teritorijas plānojuma izstrādei. Notiek aizsargājamo biotopu un reto augu sugu atradņu inventarizācija Ogres pilsētā un Ogresgala pagastā ar mērķi noskaidrot, kādas izmaiņas esošā plānojuma darbības laikā ir notikušas.
 
Šobrīd ir izstrādāta Teritorijas plānojuma 1.redakcija un sagatavots plānojuma stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma projekts. Vēloties precīzāk noskaidrot iedzīvotāju un nekustamo īpašumu īpašnieku viedokli, š.g. maijā – vēl pirms likumdošanā paredzētās teritorijas plānojuma apspriešanas – 1.redakcijas projekts tika nodots sabiedrības vērtējumam, aicinot iepazīties ar piedāvātajiem novada teritorijas un apdzīvoto vietu zonējumiem, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Pēc saņemto atsauksmju un priekšlikumu izvērtēšanas, akceptējamie ierosinājumi tika iekļauti teritorijas plānojuma 1.redakcijā.
 
 
 
Savukārt 16.06.2011. Ogres novada dome sēdē tika pieņemts lēmums par Ogres novada Teritorijas plānojuma nodošanu sabiedriskajai apspriešanai. Tā norisinājās no 12.jūlija līdz 20.septembrim, un tās ietvaros sabiedriskajai apspriešanai tika nodota Teritorijas plānojuma 1.redakcija un plānojuma ietekmes uz vidi novērtējuma projekts. Materiāli tika izvietoti apskatei un atsauksmju izdarīšanai Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā, Ogrē, Brīvības ielā 33, kā arī novada pagastu administrāciju ēkās Krapē, Ķeipenē, Lauberē, Līčupē, Madlienā, Meņģelē, Ogresgalā, Suntažos un Taurupē. Ar plānojuma materiāliem un plānojuma ietekmes uz vidi pārskata projektu varēja iepazīties arī mājas lapā internetā www.ogresnovads.lv.
 
Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, katrā no pagastiem un Ogres pilsētā tika organizētas sabiedriskās apspriešanas sanāksmes (28. jūlijā – Ogresgalā, 6.septembrī – Madlienā un Ķeipenē, 8.septembrī – Mazozolos un Taurupē, 13.septembrī – Lauberē un Suntažos, 15.septembrī – Meņģelē un Krapē, 20.septembrī – Ogres pilsētā). Kopumā sabiedriskās apspriešanas sanāksmes apmeklēja 35 cilvēki. Pašvaldībā tika saņemtas atsauksmes no 30 novada iedzīvotājiem.
 
 
Pēc sabiedriskās apspriešanas procesa beigām un valsts institūciju un inženierkomunikāciju apsaimniekotāju atzinumu saņemšanas, tie tika izskatīti plānojuma izstrādes darba grupā, izvērtējot, kuri no saņemtajiem iedzīvotāju iebildumiem, priekšlikumiem un dienestu atzinumiem ir pamatoti un kādas izmaiņas veicamas izstrādātajā plānojuma redakcijā.
 
Tika izvērtētas arī izmaiņas normatīvajos aktos, kas notikušas plānojuma izstrādes laikā un to ietekme uz plānojuma risinājumiem.
 
Plānojuma izstrādes gaitā viena no problēmām bija Suntažu ciemā esošo mazdārziņu nomnieku kolektīvā vēlme mainīt plānojuma 1.redakcijā noteikto izmantošanu -lauksaimniecības zeme - par dārza māju apbūves teritoriju. Lai labāk izprastu iedzīvotāju vajadzības un vēlmes attiecībā uz plānojumā paredzētajiem šīs teritorijas izmantošanas nosacījumiem, notika sarakste, kā arī 15.12.2011. Suntažu pagasta administrācijas telpās tika sarīkota tikšanās ar iesniegumu autoriem. Sanāksmē piedalījās 12 zemes nomnieki, un diskusiju rezultātā tika panākta vienošanās par 1. redakcijā piedāvātā zonējuma saglabāšanu esošo mazdārziņu teritorijā.
 
Projekta ilgums
01.01.2010.-30.06.2012.
 
 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Jūnijs
4
5
11
13
17
18
25
26
29
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plāno apmeklēt Līgo un Jāņu pasākumus Ogres novadā?

Vairāk informācijas par pasākumiem ŠEIT.

Klientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?