Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības policijas atskaite par 2013. gadu

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

03.02.2014 09:00

Lai atspoguļotu Ogres novada pašvaldības policijas darba rādītājus, apkopoti dati par 2013. gadu.

 

 
Administratīvo pārkāpumu izdarīšanas faktori, to statistika
Pašvaldības policijai 2013. gads darba intensitātes ziņā bija viens no aktīvākajiem pēdējo trīs gadu laikā. To uzskatāmi parāda gan statistiskie rādītāji administratīvi sodāmu pārkāpumu kategorijās, kuri jau piekto gadu pēc kārtas parāda tendenci uz pieaugumu, gan plašsaziņas līdzekļos bieži atspoguļotie dažāda rakstura notikumi. Protams, spilgti visiem ir palikuši atmiņā janvāra un, it īpaši, aprīļa plūdi uz Ogres upes, to sekas un pašaizliedzīgais dažādu dienestu darbs plūdu mazināšanai.
 
Kā galvenie iemesli, kas iespaidoja sabiedriskās kārtības jomu, ir dažādie sociālie faktori, t.sk., iedzīvotāju emigrācija un reemigrācija, sadzīviskie apstākļi. Pašvaldības policija aktivizēja savu darbu sekojošos virzienos - īpašumu sakopšana, zāles pļaušana, kūlas veidošanās novēršana, kas deva rezultātu, jo novads kļuva arvien sakoptāks. Palīdzējām uzturēt kārtību un drošību eiro ieviešanas laikā. Iespēju robežās iedzīvotājiem tika sniegta palīdzība, risinot gan ģimenes konfliktus, gan novēršot likumpārkāpumus. Vēl jo vairāk, daudziem policijas darbiniekiem nācās strādāt arī neierastos, pat ekstremālos apstākļos, kad, riskējot ar savu veselību un dzīvību, viņi sniedza palīdzību un nodrošināja kārtību plūdu zonā, glāba cilvēkus no pašnāvības izdarīšanas, aizturēja noziedzniekus. Dažādās situācijās iedzīvotāji saņēma gan psiholoģisku atbalstu, gan konsultācijas. Veiktas profilaktiskas pārrunas ar jauniešiem, t.sk. mācību iestādēs, Lauberes bērnunamā, kā rezultātā samazinājās pārkāpumu skaits nepilngadīgo personu vidū.
 
Gada sākumā pieredzes apmaiņas braucienā Ogres novadā ciemojās kolēģi no Igaunijas Jehvi novada pašvaldības policijas. Igauņu kolēģi bija patīkami pārsteigti par mūsu pašvaldības policijas darba sakārtotību un profesionālo darbu. Esam snieguši informatīvu palīdzību arī vairākām citām Latvijas novadu pašvaldību policijām to darba uzlabošanas jautājumos. Jāpiemin, ka visi mūsu darbinieki (100%) apmeklējuši kvalifikācijas paaugstināšanas kursus bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 
Detalizētāki par padarīto: 2013. gadā ir saņemti 2850 iedzīvotāju izsaukumi (2012. gadā – 2775; 2011. gadā – 2730), konstatēti kopā 6235 pārkāpumi (2012. gadā – 5641; 2011. gadā – 4279) un saņemti 920 juridisko un fizisko personu iesniegumi (2012. gadā – 827; 2011. gadā – 874). Par dažādiem pārkāpumiem ir sastādīti 1504 administratīvo pārkāpumu protokoli (2012. gadā – 1425; 2011. gadā – 1394) un 345 administratīvā pārkāpuma paziņojumi par Ceļu satiksmes noteikumu punktiem (2012. gadā – 454; 2011. gadā – 264). Vienlaikus ir novērsti 5024 likumpārkāpumi, 83 gadījumos ir veicināta noziegumu atklāšana (2012. gadā – 4469 likumpārkāpumi un 91 gadījumos veicināta noziegumu atklāšana; 2011. gadā – 3242 likumpārkāpumi un 59 gadījumos veicināta noziegumu atklāšana).
 
Lielākā daļa sabiedriskās kārtības pārkāpumu joprojām ir saistīti ar alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai ar atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. 2013. gadā par šo pārkāpumu administratīvi sodītas 673 personas. Jāatzīmē, ka vairumā gadījumu alkohola koncentrācija personas izelpā pārsniedza 3 promiles. Šāds reibuma stāvoklis bieži vien apdraud pašas personas dzīvību un veselību, piemēram, ja persona šādā stāvoklī streipuļo pa ceļa braucamo daļu, apdraudot satiksmes drošību, vai arī ziemas apstākļos tā aizmieg uz ielas, zālienos, pagalmos vai sabiedriskā transporta pieturvietās. Uz lielā alkoholisko dzērienu cienītāju skaita fona iepriecina tas fakts, ka 2013. gadā gandrīz 3 reizes ir samazinājies nepilngadīgo personu skaits, kuras ir lietojušas alkoholiskos dzērienus – 25 personas. Salīdzinājumam, 2012. gadā par šo pārkāpumu pie administratīvās atbildības tika sauktas 64 nepilngadīgas personas. Viens no faktoriem, kas sekmēja šo procesu, minams policijas preventīvais darbs, kas ietver sevī gan skaidrojošus pasākumus, gan soda sankcijas.
 
Nedaudz samazinājies atkārtoti izdarītu administratīvo pārkāpumu skaits. Kopumā par atkārtotu gada laikā alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās vai par atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 2013. gadā sodītas 287 personas (2012. gadā – 323 personas; 2011. gadā - 333), turklāt vairākas no tām pat 5 un vairāk reizes. Pārmērīga alkohola lietošana bieži vien ir cieši saistīta ar huligāniskām darbībām gan pret apkārtējiem cilvēkiem, gan sabiedrisko īpašumu. 2013. gadā par sīko huligānismu sodītas 40 personas (2012. gadā – 38 personas; 2011. gadā - 50), savukārt 46 personas (2012. gadā – 52 personas; 2011. gadā - 38) saņēmušas sodu par ļaunprātīgu nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgajām prasībām.
 
Atskurbšanas telpās ievietotas 335 personas, t.sk. personas, kuras uz pieteikuma pamata tikušas aizturētas līdz pilnīgai atskurbšanai un izolētas no ģimenes (2012. gadā – 435; 2011. gadā – 328).
 
Alkohola lietošana ir bijusi par iemeslu arī vairumam ģimenes skandālu, kuru laikā bieži vien tika konstatēta vardarbība pret ģimenes locekļiem. 2013. gadā pašvaldības policijas darbinieki vairāk kā 324 gadījumos ir devušies sniegt palīdzību ģimenēm un savaldīt skandalētājus.
 
2013. gadā pie administratīvās atbildības par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu saukti 10 vecāki, kaut gan pirms tam ar vairākumu no šīm ģimenēm ilgstoši veikts preventīvais darbs. 390 gadījumos notikušas individuālas pārrunas ar riska grupas pusaudžiem par uzvedību. Nelabvēlīgās ģimenēs un jauniešu pulcēšanās vietās notikuši 19 profilaktiskie pasākumi – reidi, pēc Ogres novada sociālā dienesta lūguma 187 reizes apsekotas augsta riska ģimenes (2012. gadā – 210 reizes).
 
Joprojām bažas rada arī ievērojamais skaits pārkāpumu par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu – 127, no kuriem 86 ir izdarījušas nepilngadīgas personas. Par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nodošanu nepilngadīgā rīcībā administratīvi sodītas 3 personas. Noteikti jāpiemin arī tāds nopietns jautājums kā dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšana – dzīvnieku turētājiem sastādīti 30 protokoli un izteikti 23 mutiski aizrādījumi.
 
Par konstatētajiem dažādiem administratīvajiem pārkāpumiem saskaņā ar Ogres novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 360 personām (2012. gadā – 302 personām) sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli, 159 personām (2012. gadā – 269 personām) izteikti aizrādījumi. Vislielākais sastādīto protokolu un naudas sodu kvīšu skaits – 213 ir personām, kuras publiskās vietās atradās ar atvērtu alkohola pudeli (iepakojumu). Otrs lielākais sastādīto protokolu skaits - 94 ir nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri savu īpašumu robežās nebija nodrošinājuši ietvju, iebrauktuvju, grāvju, caurteku un zālāju sakopšanu, tai skaitā zāles nopļaušanu. Jāmin, ka 14 personām tika sastādīts administratīva pārkāpuma protokols par to, ka viņas traucēja apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet 111 personām izteikts mutisks aizrādījums. 
 
Pārkāpumu statistikas nobeigumā jāpiemin, ka pašvaldības policijas darbs neaprobežojas tikai ar administratīvā protokola sastādīšanu. Bieži vien ar personām notiek mutiskas pārrunas, kas atzīmēts arī vairākās iepriekš minētās pārkāpumu statistikas pozīcijās. To rezultātā 639 personām par dažādiem pārkāpumiem tika izteikts aizrādījums.
 
Teritoriālie iecirkņi un sociālās mājas
Vēlos atzīmēt arī trīs lauku pagastu pašvaldības policijas iecirkņu Suntažos, Madlienā un Taurupē darbu. Ņemot vērā to faktu, ka minētajos iecirkņos katrā darbu pilda tikai viens inspektors, bet apkalpojamā teritorijā ietilpst 2-3 pagasti un darba apjoms kopumā ir pieaudzis, būtu nepieciešams šos iecirkņus pastiprināt vēl ar trīs darbiniekiem. Darba apjomu raksturo sekojoši statistiskie rādītāji:
 
Saņemto izsaukumu skaits – 297 (2012.g. - 316; 2011.g. – 291). Konstatēti pārkāpumi kopā – 606 (2012.g. - 592; 2011.g. – 524). Novērsti likumpārkāpumi – 263 (2012.g. - 263; 2011.g. – 188). Veicināta noziegumu atklāšana – 45 (2012.g. - 58; 2011.g. – 38). Uzsākta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā – 144 (2012.g. - 110 ; 2011.g. – 41 ). Sastādīti administratīvo pārkāpumu protokoli – 132 (2012.g. - 126; 2011.g. – 206). Izteikti mutiski aizradījumi – 125 (2012.g. - 259; 2011.g. – 199). Pārkāpuma vietā sastādītas naudas soda kvītis – 8 (2012.g. - 5; 2011.g. – 12). Veikts profilaktiskais darbs – 234 (2012.g. - 267; 2011.g. – 304). Apsekotas augsta riska ģimenes pēc sociālā dienesta lūguma – 26 (2012.g. - 22; 2011.g. – 14).
 
Ogres novada sociālajās mājās (Mālkalnes prospektā 30 un Indrānu ielā 14) nakts stundās sabiedrisko kārtību vienlaicīgi nodrošina divi policisti. Kopējais posteņos fiksēto pārkāpumu skaits uz visu administratīvo pārkāpumu skaitu ir minimāls: uz vietas sastādīti 2 administratīvo pārkāpumu protokoli, bet 46 sociālo māju iedzīvotājiem par dažādiem pārkāpumiem protokoli sastādīti Brīvības ielas 6 iecirknī; izteikti 99 mutiski aizrādījumi; 149 gadījumos veikts profilaktiskais darbs ar māju problēmiedzīvotājiem; 52 reizes bija nepieciešama mobilās patruļas palīdzība pārkāpēju nomierināšanai, īslaicīgai aizturēšanai un pārkāpuma fiksācijai. Dienas stundās mobilās patruļas palīdzība bija nepieciešama vidēji 3–4 reizes mēnesī. Sociālajās mājās papildus rīkoti 22 pašvaldības policijas patruļu reidi, tās ir iekļautas patruļdienesta dežūru diennakts grafikā un maršrutā. Vienlaicīgi aktivizējās šo māju pārvaldnieka un brīvprātīgā uzrauga darbība dienas laikā. Tiek plānoti arī citi preventīvie pasākumi, piemēram, videonovērošanas kameru uzstādīšana sociālo māju apkārtnē un iekštelpās.
 
Strukturālās reformas un aprīkojums
Ar pašvaldības tiešu atbalstu 2013. gadā tikusi uzlabota pašvaldības policijas materiāli tehniskā bāze – saņemtas un uzsāktas ekspluatēt divas jaunas speciāli aprīkotas patruļmašīnas, personālsastāvam iegādāti jauni formas apģērba komplekti. 
 
Sadarbība
Visnotaļ pozitīvi vērtējama novada pašvaldības policijas ciešā sadarbība ar Valsts policijas Rīgas reģiona Ogres iecirkni, 54.Zemessardzes inženiertehnisko bataljonu un citām sadarbības institūcijām, iestādēm. Vēlreiz vēlos uzsvērt visu operatīvo dienestu ciešo sadarbību pavasara plūdu laikā, kuru, manuprāt, var likt par piemēru visas Latvijas mērogā.
 
Vēlos pateikties tiem iedzīvotājiem, kuri sadarbojās ar mums, palīdzot atrisināt dažādas situācijas. Ir patīkami joprojām redzēt un sajust, ka ir daudz cilvēku, kuros saglabājusies līdzjūtība pret cita cilvēka nelaimi, kā arī atbildības sajūta, redzot, ka tiek pastrādāts noziegums vai pārkāpums, par to paziņojot policijai vai palīdzot pārkāpējus aizturēt.
 
Sabiedriskai kārtībai un drošībai novadā arī turpmāk jābūt vienai no galvenajām pašvaldības darba prioritātēm. Savukārt, mūsu darbam ir jākalpo kā apliecinājumam savas novada policijas nepieciešamībai, priekšnosacījumam turpmākai pastāvēšanai un attīstībai nākotnē.
 
Uģis Ulmanis,
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks                             

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 16.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
28
Augusts
3
4
7
9
10
11
14
16
17
18
24
25
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski