Brīvības iela 24.04.2019.

Bez dzīvokļu īpašnieku lēmuma situācija iekšpagalmos neuzlabosies

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.01.2020 15:03

Ogres novada pašvaldībā regulāri tiek saņemti iedzīvotāju jautājumi par iespēju salabot bedrītes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos un piebraucamajos ceļos.

 
Iekšpagalmi var būt dzīvokļu īpašnieku kopīpašums vai viņu lietošanā esoša, bet kādam citam piederoša teritorija (privātīpašums), kuras labiekārtošanas (t. s. cietā seguma uzturēšanas) darbus pašvaldība no budžeta līdzekļiem nav tiesīga segt, bet tie ir jāveic par dzīvokļu īpašnieku līdzekļiem. Katras Mājas lietā atrodams dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala (piesaistītās teritorijas) plāns, kurā redzams, kādas teritorijas uzturēšana ir attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku atbildība. Par dzīvojamajai mājai piesaistītās teritorijas uzturēšanu ir atbildīgi attiecīgās mājas dzīvokļu īpašnieki, un tās sakārtošana tiek segta no dzīvokļu īpašnieku līdzekļiem.
 
Pārvaldnieks ir apsekojis 162 dzīvojamās mājās, sastādīts nepieciešamo darbu plāns
SIA “Ogres Namsaimnieks” Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs Mārtiņš Kaiva informē, ka saskaņā ar 11.07.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” SIA “Ogres Namsaimnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks) uz 15.10.2019., apsekojot 162 dzīvojamās mājas, sagatavoja Obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānoto ieņēmumu un izdevumu tāmes 2020. gadam, t. sk. dzīvojamajām mājām nepieciešamo remonta darbu apkopojumu. M. Kaiva piebilst, ka Pārvaldnieka Teritorijas uzkopšanas nodaļas speciālisti apsekoja arī dzīvojamām mājām piesaistītos zemes gabalus, t. sk. stāvlaukumus, gājēju celiņus un piebraucamos ceļus. Attiecīgi tika izstrādāti apsekošanas akti, uz kā pamata tika vērtēts, kurus cietā seguma laukumus nepieciešams atjaunot/remontēt. Sliktākā stāvoklī esošie cietā seguma laukumi tika apsekoti otrreiz kopā ar ceļu būves uzņēmuma pārstāvi. Tika veikti platību mērījumi bojātām laukumu daļām. Pieņemot asfalta seguma atjaunošanas izmaksas 32,00–36,00 eiro/m2 apmērā, tika veikts vienkāršots darbu izmaksu aprēķins. “Precīzas cenas būs zināmas, kad tiks veikta asfaltēšanas uzņēmumu atlase, saņemot konkrētu finanšu piedāvājumu pēc atkārtotas teritoriju apskates,” norāda M. Kaiva.
 
Bedrīšu remontdarbi piedāvāti 21 mājai, 9 no tām atteikušās
Pārvaldnieks apsaimniekošanā esošajām dzīvojamajām mājām piedāvāja veikt dažādus darbus, t. sk. teritorijas labiekārtošanas darbus. Bedrīšu remonts, izmantojot pilno tehnoloģiju, ietver šādus darbus:
 
Bedrīšu remonts, izmantojot pilno tehnoloģiju, tika piedāvāts 21 dzīvojamajai mājai, kur situācija vērtējama kā viskritiskākā – 12 no šīm mājām (Ausekļa prospekts 16, Brīvības iela 115, Grīvas prospekts 6a, 7, 15 un 29, Skolas iela 5, 7, 9, 11, 15 un Upes prospekts 22, Ogrē) neiebilda Pārvaldnieka piedāvājumam. Darbus par kopējo prognozējamo summu 36 258,48 eiro (bez PVN) plānots veikt 2020. gadā, izmantojot attiecīgo dzīvojamo māju līdzekļus, proti, bedrīšu remontu plānots veikt no mājas finanšu līdzekļu atlikuma, kas būtībā nozīmē, ka nauda darbam ir sakrāta un papildu samaksa šo darbu veikšanai netiks aprēķināta.
 
Deviņas mājas (“Doles”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, Grīvas prospekts 1, 8, 11, 13, 21, Mālkalnes prospekts 20, Parka iela 10 un 18, Ogrē) neapstiprināja Pārvaldnieka piedāvātos bedrīšu remonta darbus par kopējo summu 31073,76 eiro bez PVN.
 
No minētajām mājām 6 mājām nepietika līdzekļu, lai veiktu bedrīšu remontu bez uzkrājuma veidošanas, un dzīvokļu īpašnieku kopība nevienojās par tā veidošanu, tāpēc bedrīšu remonts 2020. gadā šīm mājām netiks veikts, savukārt pārējo 3 dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki uzskatīja, ka mājai ir citas prioritātes, tāpēc labiekārtošanas darbi jāatliek.
 
M. Kaiva norāda, ka dzīvojamajai mājai Rīgas ielā 6, Ogrē, 2020. gadā paredzēts izstrādāt teritorijas labiekārtošanas projektu, lai būtu iespējams veikt attiecīgus būvdarbus. Dzīvojamajai mājai piesaistītajā teritorijā  atrodas ceļš visas mājas garumā (pagalma pusē), kas ir ļoti bedrains un jāsakārto iespējami ātrāk. Orientējošās projektēšanas izmaksas šim darbam tiek prognozētas 2500,00 eiro bez PVN apmērā.
 
Pašvaldības atbalsta programma iekšpagalmu sakārtošanai
Lai palīdzētu iedzīvotājiem sakārtot dzīvojamo māju iekšpagalmus un paveikt iespējami vairāk darbu (izveidot jaunas autostāvvietas zaļajā zonā, labiekārtot vidi, sastādot kokus, sakārtojot lietus ūdens novadīšanas sistēmu, ierīkot jaunus apgaismes stabus ar energoefektīviem LED gaismekļiem), Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi atbalsta programmu, kuras ietvaros pašvaldība līdzfinansē līdz 50% no paredzamo darbu izmaksām. Ar šiem jautājumiem nodarbojas Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Komisijas priekšsēdētājs ir Tautsaimniecības komitejas vadītājs Juris Laizāns. Komisijas galvenais uzdevums ir izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un izvērtēt pretendentu atbilstību līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. 2020. gadā šai atbalsta programmai pašvaldība plāno piešķirt 144 000 eiro. Vairāk par pašvaldības atbalstu var lasīt ŠEIT.
 
Dzīvokļu īpašnieki nespēj vienoties
M. Kaiva, vērtējot apsaimniekošanas jomu Latvijā, atzīst, ka tajā ir vairākas problēmas, viena no tām – dzīvokļu īpašnieki nespēj vienoties par lielākiem projektiem, ko nepieciešams veikt viņu īpašumā. Daļēji tas izskaidrojams ar Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām. Lai dzīvokļu īpašnieku kopība varētu pieņemt lēmumu, nepieciešams iegūt vairāk nekā pusi dzīvokļu īpašnieku balsu, turklāt ir arī tādi lēmumi, kuru pieņemšanai nepieciešama divu trešdaļu vai pat 100% dzīvokļu īpašnieku piekrišana. Tā kā daļa dzīvokļu īpašnieku savos dzīvokļos nemaz nedzīvo, turklāt nav arī izsnieguši pilnvaras sevi kā dzīvokļa īpašnieku pārstāvēt kādam citam, vairākuma balsu iegūšana ir liels izaicinājums. “Piemēram, ja runājam par māju energoefektivitātes paaugstināšanas programmu (siltināšanu), līdz šim Ogrē nav nosiltināta neviena SIA “Ogres Namsaimnieks” pārvaldīšanā esošā dzīvojamā māja. 2019. gadā vienpadsmit dzīvojamajām mājām jau bija būvniecības iepirkums, no kurām četrām bija ļoti labs piedāvājums, bet nevienas mājas dzīvokļu īpašnieki nespēja vienoties par šāda projekta īstenošanu. Lai šo problēmu novērstu, viens no risinājumiem varētu būt aktīvas mājas iniciatīvas grupas, kurām rūp, kādā vidē dzīvo, un spētu motivēt savas mājas iedzīvotājus pieņemt vienotus un pozitīvus lēmumus,” savu viedokli pauž M. Kaiva.
 
Lai paveiktu vairāk, jāveido uzkrājumi
Lai varētu paveikt vairāk, nepieciešams veikt uzkrājumus. Ēku apsaimniekošanas departamenta vadītājs skaidro, ka Pārvaldnieks rēķinos par komunālajiem pakalpojumiem iekasē apsaimniekošanas maksu, kas paredzēta dažādu izdevumu segšanai par obligātajām pārvaldīšanas darbībām – piemēram, sanitāro apkopi, siltumenerģijas piegādi, ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanu, Mājas lietas vešanu. Ja dzīvokļu īpašniekiem ir vēlēšanās paveikt kaut ko vairāk, piemēram, sakopt mājai piesaistīto teritoriju, dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt naudu šim mērķim uzkrāt. “Atgriežoties pie jautājuma par dzīvojamo māju iekšpagalmu stāvokli, vēlreiz gribu uzsvērt – tas ir atkarīgs no pašu dzīvokļu īpašnieku lēmuma atvēlēt līdzekļus to sakārtošanai vai ne. Ja mērķtiecīgi netiks veidoti uzkrājumi šim darbam un pieņemts lēmums darbu veikt, jārēķinās, ka iekšpagalmu stāvoklis tikai pasliktināsies,” piebilst M. Kaiva.
 
SIA “Ogres Namsaimnieks” pārstāvis atgādina, ka par aktuālajiem jautājumiem, kas saistīti ar daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas un kontaktpersonas aicinātas piedalīties kopsapulcē, kas notiks 23. janvārī plkst. 19.00 Zilokalnu prospektā 12, Ogrē, 2. stāva zālē.
 
Pamatinformāciju par savas dzīvojamās mājas datiem dzīvokļu īpašnieki var apskatīt https://www.ogresnamsaimnieks.lv/ sadaļā “E-pakalpojumi”.

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 17.06.2021.
Projekts ”#iegriežamOgri”Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?