Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības komiteju sēdes tiešraide

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.01.2020 08:50

 

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas,
Finanšu komitejas,
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas,
Sociālo un veselības jautājumu komitejas
apvienotā sēde notiek
2020.gada 16.janvārī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.       Par saistošo noteikumu Nr. /2020 “Par Ogres novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu”. Ziņo S.Velberga pulksten 9.00
1.1.Ogres novada 2020.gada pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi
1.2.Ogres un Ogresgala 2020.gada iestāžu budžetu tāmes
1.3.transferti no valsts budžeta
1.4.mērķdotācijas izglītības iestādēm
1.5.p/a „Ogres komunikācijas” tāme
1.6.p/a „Ogres novada kultūras centrs” tāme
1.7.p/a “Rosme” tāme
1.8.Krapes pagasta pārvaldes tāme
1.9.Ķeipenes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
1.10.             Lauberes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
1.11.             Madlienas pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
1.12.             Mazozolu pagasta pārvaldes tāme
1.13.             Meņģeles pagasta pārvaldes tāme
1.14.             Suntažu pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
1.15.             Taurupes pagasta pārvaldes iestāžu tāmes
1.16.             p/a „Ogres novada kultūras centrs” darba plāns
1.17.             p/a „Rosme” darba plāns
1.18.             p/a „Ogres komunikācijas” darba plāns
1.19.             2020.gada budžeta paskaidrojuma raksts
1.19.1. Aizņēmumi
1.19.2. Galvojumi
1.20.             prezentācija par 2020.gada budžetu
1.21.             kredīti
1.22.             Pielikumi:
1.22.1. transferti pagastu pārvaldēm
1.22.2. sporta pasākumu plāns
1.22.3. Ogres un Ikšķiles PA "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra"
1.22.4. remontu un rekonstrukcijas darbu saraksts un budžetā neiekļautie remonti
1.22.5. ceļu un ietvju remonti
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Domes priekšsēdētājs        E.Helmanis
 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2020.gada 16.janvārī pulksten 10.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·   Domes vadības, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·    Domes sēde 23.01.2020. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.     Par Ogres novada pašvaldības 2020. gada 23. janvāra iekšējo noteikumu Nr.__/2020“Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” nolikums” pieņemšanu. Ziņo S.Zemīte pulksten 10.00
1.2.     Par dzīvojamās mājas Zaķu iela 3, Ogre, Ogres nov., pārvaldīšanas tiesību nodošanu.  Ziņo R.Vītols pulksten 10.05
1.3.     Par 22.01.2010. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.1-30.1.1.1/3 pagarināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.10
1.4.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.decembra lēmumā “Par Ogres novada sabiedriskā transporta komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
1.5.     Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.15
1.6.     Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 13.jūlija lēmumā “Par pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu un pastāvīgās iepirkumu komisijas nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.20
1.7.     Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisiju. ZiņoA.Pūga pulksten 10.20
1.8.     Par Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu. ZiņoA.Pūga pulksten 10.25
1.9.     Par Ogres novada pilsētvides konsultatīvo komisiju, Ogres novada pašvaldības amatpersonu un speciālistu kandidātu vērtēšanas konkursa komisiju un komisiju iepirkumu organizēšanai par brauktuves seguma atjaunošanu autoceļam A6 posmā Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža (33.950 km - 39.050 km). Ziņo A.Pūga pulksten 10.25
1.10.Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisiju. ZiņoA.Pūga pulksten 10.30
1.11.Par Ogres novada pašvaldības īpašumu izsoles komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
1.12.Par grozījumiem Ogres novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā “Par Ogres pilsētas zemes komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
1.13.Par grozījumu Ogres novada domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 “Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu”. Ziņo A.Pūga pulksten 10.40
1.14.Par detālplānojuma zemes vienībām Brīvības ielā 55 un Suntažu ielā 9, Ogrē, Ogres nov., 1.0.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Duboks pulksten 10.45
1.15.Grozījumi Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 19.decembra lēmumā “Par Metu konkursa “Laivu piestātnes attīstības priekšlikumi” žūrijas komisijas nolikuma apstiprināšanu un Metu konkursa žūrijas komisijas sastāva ievēlēšanu”. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.50
1.16.Par investora piesaisti Ogres novada pašvaldības projekta realizācijai “Laivu piestātne” un konkursa vērtēšanas komisijas izveidi. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.55
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par iepirkuma komisijas izveidošanu SIA “MS siltums” un SIA “Ogres Namsaimnieks” realizējamiem projektiem”. Ziņo A.Pūgapulksten 11.00
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                   J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2020.gada 16.janvārī pulksten 11.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres novada pašvaldības aģentūras
“Ogres novada kultūras centrs” direktori Antru Purviņu. Ziņo A.Pūga pulksten 11.10
2.2.   Par kredītu ņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 11.15
2.3.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 11.20
2.4.   Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai 2020.gadā.  Ziņo S.Grunte pulksten 11.25
2.5.   Par atbalstu biedrības “LABizjūta” dalībai biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā.  Ziņo A.Romanovska  pulksten 11.30
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2020.gada 16.janvārī pulksten 11.35
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta “Volejbola attīstībai Ogresgalā” pieteikumu. Ziņo A.Mangulis pulksten 11.35
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr. ____/2020 “Grozījumi nolikumā “Ogresgala pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu.  Ziņo R.Vītols pulksten 11.40
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs   A.Mangulis
 
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2020.gada 16.janvārī pulksten 11.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par ēdināšanas (pusdienas) maksas noteikšanu Ogres novada Sociālā dienesta struktūrvienībā - dienas centrs “Saime”. Ziņo G.Dmitrijeva pulksten 11.45
4.2.   Par atļauju Guntim Graudiņam-Pētersonam savienot amatus. Ziņo A.Pūga pulksten 11.50
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs M.Siliņš

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
23
24
26
27
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski